Search on this blog

sobota, 22 grudnia 2018

Merry Christmas


May this Christmas bring you Everlasting Happiness and Peace Success in whatever you do Prosperity to you and your family Fill your home with joy and spirit. Merry Christmas and a Happy New Year!
Greetings MPS Team.


Niech te święta przyniosą Ci Niekończące się szczęście i pokój Sukcesy we wszystkim co robisz Dobrobyt dla Ciebie i Twojej rodziny Niech wypełnią Twój dom radością i świątecznym nastrojem Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!
Pozdrowienia Zespół MPS.

wtorek, 29 maja 2018

Warhammer The End Times Nagash - Supreme Lord of the Undead level 3

Supreme Lord of the Undead
Hello everyone, today I wanted to show finished some time ago the most powerful of the undead lords, that is Nagash who was the first of the signs of the end of WFB and the beginning of Age of Sigmar. Model despite its large size is very pleasantly to painted and is one of my favorite painted model on commissions. I invite you to watch.


Witam wszystkich dziś chciałem pokazać skończonego już jakiś czas temu najpotężniejszego z władców nieumarłych czyli Nagasha tego który był pierwszą z oznak końca WFB a początkiem Age of Sigmar. Model mimo swoich dużych rozmiarów bardzo przyjemnie się malowało i jest jednym z moich ulubionych pomalowanych modeli na zamówienie jakie robiłem. Zapraszam do oglądania.

wtorek, 22 maja 2018

Warhammer 40k Blood Angels Primaris Repulsor Level 2

Hello everyone, now it's time for another unit for Blood Angels and it's Primaris Repulsor with the option of replace some weapons, Las-talon can be replace for Heavy onslaught gatling cannon and Twin lascannon on Twin heavy bolter. The model is very nice to paint and I hope that in the future I will paint it again. I invite to watch.

Witam wszystkich dziś pora na kolejną jednostkę do Blood Angels  a jest nią Primaris Repulsor z opcją wymiany niektórych broni czyli Las-talon można wymienić na Heavy onslaught gatling cannon oraz Twin lascannon na Twin heavy bolter. Model bardzo przyjemnie do malowania i mam nadzieję że w przyszłości jeszcze nie raz będę go malował. Zapraszam do oglądania. 

wtorek, 15 maja 2018

German Army Bolt Action Level 1+, 2

Today I will show the finished German Army to Bolt Action. Opel on the right is from Rubicon Models and the rest from Warlord Games. The tufts of grass I used are from Paint-Forge company, Very professionally made, they add an unusual charm to the models. This company has a large choice the tufts of grass on different colors and heights and you can see their catalog here.


Dziś pokaże skończoną Niemiecką Armie do Bolt Action. Opel po prawej jest z firmy Rubicon Models a reszta z Warlord Games. Kępki trawy jakie zastosowałem pochodzą z firmy Paint-Forge, bardzo profesjonalnie wykonane, dodają niezwykłego uroku modelom. Firma ta posiada bardzo duży wybór kępek trawy o różnej kolorystyce i wysokości a ich katalog możecie zobaczyć tu

wtorek, 8 maja 2018

High Elves Skycutters Warhammer 9th Age Level 1+


Today is the time for the next unit for the HE army and it is Skycutter. Despite the strange look this flying chariot is very pleasantly to painted, has a simple but nice sculpture, I invite.


Dziś pora na kolejną jednostkę do armii HE a jest nią Skycutter. Mimo dziwnego wyglądu ten latający rydwan bardzo przyjemnie się malowało, posiada prostą lecz ładną rzeźbę sami zobaczcie zapraszam. 


wtorek, 1 maja 2018

Blood Angels Primaris Aggressors Warhammer 40k Level 2

Sanctum Imperialis
Hello everyone today I will show Blood Angels Primaris Aggressors and in the foreground Sanctum Imperialis which is still in progress. I must say that this models from GW is a very decent piece of plastic. Pleasant model for painting and assembling, is a lot of parts that can be used somehow in the future. I invite.


Witam wszystkich dziś pokaże Blood Angels Primaris Aggressors oraz na pierwszym planie Sanctum Imperialis które jest jeszcze w przygotowaniu. Muszę przyznać że te modele ze stajni GW to bardzo przyzwoity kawałek plastiku. Modele przyjemny do malowania i składania oraz zostaje dużo części, które można jakoś wykorzystać w przyszłości. Zapraszam.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Bolt Action USA M18 Hellcat tank destroyer Level 2

The M18 Hellcat was an American tank destroyer of World War II, used in the Italian, European, and Pacific theatres, and in the Korean War. It was the fastest U.S. tracked armored vehicle. The Hellcat was the most effective U.S. tank destroyer of World War II. It had a higher kill to loss ratio than any tank or tank destroyer fielded by U.S. forces in World War II.

M18 Hellcat był amerykańskim niszczycielem czołgów II Wojny Światowej, używanym w włoskich, europejskich i pacyficznych oraz w wojnie koreańskiej. Hellcat był najskuteczniejszym amerykańskim niszczycielem czołgów II wojny światowej. Miał wyższy współczynnik zabijania względem straty niż jakikolwiek czołg lub niszczyciel czołgów użyty przez siły amerykańskie w czasie II wojny światowej.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

High Elves Ellyrian Reaver Warhammer 9th Age Level 1+

Hello everyone today I will show Ellyrian Reavers from the HE army, probably some are wondering why they are in green colors? Because the customer models will use as an alternative to the forest elf army and I received such guidance. I hope that you will like it in such a color.

Witam wszystkich dziś pokaże Ellyrian Reavers z armii HE, pewnie niektórzy zastanawiają się czemu są w kolorach zieleni? Ponieważ klient modele będzie używał jako alternatywa do armii leśnych elfów i takie otrzymałem wytyczne. Mam nadzieje że w takiej kolorystyce będą się wam podobać.


sobota, 21 kwietnia 2018

How I magnetize Adeptus Mechanicus Ironstrider Ballistarius

Today I will show how I magnetized Ironstrider Ballistarius, it was not easy so I made a movie because it may be useful for someone I invite to watch.

Dziś pokaże jak za magnesowałem Ironstrider Ballistarius, nie było to łatwe dlatego zrobiłem filmik bo może się komuś przyda zapraszam do oglądania.

środa, 18 kwietnia 2018

Bolt Action German Tiger Level 2


The Tiger I is a German heavy tank of World War II deployed from 1942 in Africa and Europe, usually in independent heavy tank battalions. The Tiger I gave the Wehrmacht its first armoured fighting vehicle that mounted the 8.8 cm KwK 36 gun. 1,347 were built between August 1942 and August 1944. After August 1944, production of the Tiger I was phased out in favour of the Tiger II.

Tiger I to niemiecki czołg ciężki II wojny światowej rozmieszczony od 1942 r. w Afryce i Europie, zwykle w niezależnych batalionach czołgów ciężkich. Tiger I podarował Wehrmachtowi swój pierwszy opancerzony pojazd bojowy, który zamontował działo 8,8 cm KwK 36. 1,337 zbudowano między sierpniem 1942 r. A sierpniem 1944 r. Po sierpniu 1944 r. Produkcja tygrysa I została wycofana na rzecz Tygrysa II.


niedziela, 15 kwietnia 2018

Warhammer 40k Belisarius Cawl Ryza Scheme Level 2

Ryza
Hello everyone, today I will show you a finished model of Belisarius Cawl one of the ruling lords of the Priesthood of Mars. A very demanding model for painting, painted in the schematic of the ryza, On the base I used a special paint Martian Ironearth with which I got the effect of the cracked earth, I invite you!


Witam wszystkich dziś pokażę skończony model Belisariusa Cawla jednego z panujących władców kapłaństwa Marsa. Bardzo wymagający model do malowania pomalowany w schemacie ryzy, na podstawce użyłem specjalnej farby Martian Ironearth za pomocą której uzyskałem efekt popękanej ziemi, sami zobaczcie zapraszam!

sobota, 31 marca 2018

Bolt Action GERMAN PANTHER Level 2

The Panther was intended to counter the Soviet T-34 and to replace the Panzer III and Panzer IV. Nevertheless, it served alongside the Panzer IV and the heavier Tiger I until the end of the war. It is considered one of the best tanks of World War II for its excellent firepower and protection, although its reliability was less impressive.

Pantera miała na celu odparcie sowieckiego T-34 i zastąpienie Panzer III i Panzer IV. Mimo to służył on do końca wojny wraz z Panzer IV i cięższym Tiger I. Uważany jest za jeden z najlepszych czołgów II Wojny Światowej ze względu na doskonałą siłę rażenia i ochronę, choć jego niezawodność była mniej imponująca.

poniedziałek, 26 marca 2018

Adeptus Mechanicus Onager Dunecrawler Warhammer 40k Level 2

Skitarii
In today's post I will show the combat walker Adeptus Mechanicus painted in army climates. On the base I used a special paint Martian Ironearth with which I got the effect of the cracked earth, I invite you!


W dzisiejszym poście pokaże walkera bojowego Adeptus Mechanicus pomalowanego w klimatach armii. Na podstawce użyłem specjalnej farby Martian Ironearth za pomocą której uzyskałem efekt popękanej ziemi, sami zobaczcie zapraszam!


piątek, 16 marca 2018

Two Bolt Action USA M4 Sherman medium tank Level 2

The M4 Sherman, officially Medium Tank, M4, was the most widely used medium tank by the United States and Western Allies in World War II. The M4 Sherman proved to be reliable, relatively cheap to produce, and available in great numbers. The tank was named by the British for the American Civil War General William Tecumseh Sherman.

M4 Sherman, oficjalnie czołg średni, M4, był najczęściej używanym czołgiem średnim ze Stanów Zjednoczonych i zachodnich sojuszników w czasie II wojny światowej. M4 Sherman okazał się niezawodny, stosunkowo tani w produkcji i dostępny w ogromnej liczbie. Czołg został nazwany przez Brytyjczyków amerykańskim generałem wojny secesyjnej Williamem Tecumsehem Shermanem.

sobota, 24 lutego 2018

Warhammer 40k Death Guard Nurgle Poxwalkers level 2

Hello everyone, today I will show you Poxwalkers who are form of Chaos-infected undead similar to zombies who have been cursed by one of the Chaos God Nurgle's maladies I invite.

Witam wszystkich dziś pokaże Poxwalkersów którzy są formą zainfekowanych Chaosem nieumarłych, podobnych do zombie, które zostały przeklęte przez jedną z dolegliwości Chaosu, Nurgla Zapraszam.środa, 31 stycznia 2018

Bolt Action USA M26 Pershing Level 2

The M26 Pershing was a heavy tank/medium tank of the United States Army. The tank was named after General of the Armies John J. Pershing, who led the American Expeditionary Force in Europe in World War I. It was briefly used in the final months of World War II during the Invasion of Germany and extensively during the Korean War.


M26 Pershing był ciężkim czołgiem / czołgiem średnim armii Stanów Zjednoczonych. Czołg został nazwany na cześć generała armii Johna J. Pershinga, który przewodził amerykańskim siłom ekspedycyjnym w Europie podczas I wojny światowej. Krótko wykorzystano go w ostatnich miesiącach II wojny światowej podczas Inwazji Niemiec i szeroko podczas wojny koreańskiej. 

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Warhammer 40k Skitarii Kastelan Robots Level 2

Hello everyone in today's topic I wanted to show finished Kastelan Robots, very climatic models and a well-thought-out design, and especially should catch your attention cable that protrudes from one of the legs ... yes this is ground !! I invite you to watch. 


Witam wszystkich w dzisiejszym temacie chciałem pokazać skończonych Kastelan Robots, bardzo klimatyczne modele i fajnie przemyślana konstrukcja a szczególnie powinno waszą uwagę zwrócić kabel który wystaje z jednej z nóg... tak to uziemienie!! Zapraszam do oglądania.

sobota, 20 stycznia 2018

Bolt Action USA M10 Tank Destroyer Frank and Anthony Level 2

The M10 tank destroyer was an American tank destroyer of World War II. After US entry into World War II and the formation of the Tank Destroyer Force, a suitable vehicle was needed to equip the new battalions. By November 1941, the Army requested a vehicle with a gun in a fully rotating turret after other interim models were criticized for being too poorly designed. The prototype of the M10 was conceived in early 1942, being delivered in April of that year. After appropriate changes to the hull and turret were made, the modified version was selected for production in June 1943 as the 3-inch Gun Motor Carriage M10.


M10 był amerykańskim niszczycielem czołgów II wojny światowej. Po wejściu USA w II wojnę światową i utworzeniu sił niszczycieli czołgów potrzebny był odpowiedni pojazd do wyposażenia nowych batalionów. W listopadzie 1941 r. Armia poprosiła o pojazd z pistoletem w pełni obracającej się wieży po tym, jak inne tymczasowe modele zostały skrytykowane za zbyt słabą konstrukcję. Prototyp M10 powstał na początku 1942 r., Dostarczony w kwietniu tego roku. Po dokonaniu odpowiednich zmian kadłuba i wieży, zmodyfikowana wersja została wybrana do produkcji w czerwcu 1943 r. Jako 3-calowy karabin maszynowy M10.

czwartek, 11 stycznia 2018

Warhammer 40k Death Guard Foetid Bloat-drone level 2

Hi everyone, today I will show you the aerial demon of Nurgel, designed to provide top support to the forces of the Death Guard Traitors Legion. I hope that you will like it in such a color, because most of the models I have seen are painted in such a very rusty scheme, I invite you!


Cześć wszystkim dziś pokaże wam powietrznego Demona Nurgla, zaprojektowanego do zapewnienia wsparcia powietrznego siłom Legionu Zdrajców Straży Śmierci. Mam nadzieję że w takiej kolorystyce wam się spodoba bo większość modeli jakich widziałem jest malowana w takim bardzo rdzawym schemacie zapraszam!

sobota, 6 stycznia 2018

Bolt Action USA M3 Half-track Level 2

The M3 Half-track, known officially as the Carrier, Personnel Half-track M3, was an American armored personnel carrier half-track widely used by the Allies during World War II and in the Cold War. Derived from the M2 Half Track Car, the slightly longer M3 was extensively produced, with about 15,000 units and more than 50,000 derivative variants manufactured (most of which were interim designs).

Półgąsienicowy M3, znany oficjalnie jako Carrier, Half-track M3, był amerykańskim transporterem opancerzonym półgąsienicowym, używanym przez aliantów podczas drugiej wojny światowej i zimnej wojny. Pochodząca z samochodu półgąsienicowego M2, nieco dłuższa M3 została w znacznym stopniu wyprodukowana, z około 15 000 egzemplarzy i ponad 50.000 wyprodukowanych wariantów pochodnych (z których większość była tymczasowymi projektami).