Search on this blog

środa, 31 stycznia 2018

Bolt Action USA M26 Pershing Level 2

The M26 Pershing was a heavy tank/medium tank of the United States Army. The tank was named after General of the Armies John J. Pershing, who led the American Expeditionary Force in Europe in World War I. It was briefly used in the final months of World War II during the Invasion of Germany and extensively during the Korean War.


M26 Pershing był ciężkim czołgiem / czołgiem średnim armii Stanów Zjednoczonych. Czołg został nazwany na cześć generała armii Johna J. Pershinga, który przewodził amerykańskim siłom ekspedycyjnym w Europie podczas I wojny światowej. Krótko wykorzystano go w ostatnich miesiącach II wojny światowej podczas Inwazji Niemiec i szeroko podczas wojny koreańskiej. 

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Warhammer 40k Skitarii Kastelan Robots Level 2

Hello everyone in today's topic I wanted to show finished Kastelan Robots, very climatic models and a well-thought-out design, and especially should catch your attention cable that protrudes from one of the legs ... yes this is ground !! I invite you to watch. 


Witam wszystkich w dzisiejszym temacie chciałem pokazać skończonych Kastelan Robots, bardzo klimatyczne modele i fajnie przemyślana konstrukcja a szczególnie powinno waszą uwagę zwrócić kabel który wystaje z jednej z nóg... tak to uziemienie!! Zapraszam do oglądania.

sobota, 20 stycznia 2018

Bolt Action USA M10 Tank Destroyer Frank and Anthony Level 2

The M10 tank destroyer was an American tank destroyer of World War II. After US entry into World War II and the formation of the Tank Destroyer Force, a suitable vehicle was needed to equip the new battalions. By November 1941, the Army requested a vehicle with a gun in a fully rotating turret after other interim models were criticized for being too poorly designed. The prototype of the M10 was conceived in early 1942, being delivered in April of that year. After appropriate changes to the hull and turret were made, the modified version was selected for production in June 1943 as the 3-inch Gun Motor Carriage M10.


M10 był amerykańskim niszczycielem czołgów II wojny światowej. Po wejściu USA w II wojnę światową i utworzeniu sił niszczycieli czołgów potrzebny był odpowiedni pojazd do wyposażenia nowych batalionów. W listopadzie 1941 r. Armia poprosiła o pojazd z pistoletem w pełni obracającej się wieży po tym, jak inne tymczasowe modele zostały skrytykowane za zbyt słabą konstrukcję. Prototyp M10 powstał na początku 1942 r., Dostarczony w kwietniu tego roku. Po dokonaniu odpowiednich zmian kadłuba i wieży, zmodyfikowana wersja została wybrana do produkcji w czerwcu 1943 r. Jako 3-calowy karabin maszynowy M10.

czwartek, 11 stycznia 2018

Warhammer 40k Death Guard Foetid Bloat-drone level 2

Hi everyone, today I will show you the aerial demon of Nurgel, designed to provide top support to the forces of the Death Guard Traitors Legion. I hope that you will like it in such a color, because most of the models I have seen are painted in such a very rusty scheme, I invite you!


Cześć wszystkim dziś pokaże wam powietrznego Demona Nurgla, zaprojektowanego do zapewnienia wsparcia powietrznego siłom Legionu Zdrajców Straży Śmierci. Mam nadzieję że w takiej kolorystyce wam się spodoba bo większość modeli jakich widziałem jest malowana w takim bardzo rdzawym schemacie zapraszam!

sobota, 6 stycznia 2018

Bolt Action USA M3 Half-track Level 2

The M3 Half-track, known officially as the Carrier, Personnel Half-track M3, was an American armored personnel carrier half-track widely used by the Allies during World War II and in the Cold War. Derived from the M2 Half Track Car, the slightly longer M3 was extensively produced, with about 15,000 units and more than 50,000 derivative variants manufactured (most of which were interim designs).

Półgąsienicowy M3, znany oficjalnie jako Carrier, Half-track M3, był amerykańskim transporterem opancerzonym półgąsienicowym, używanym przez aliantów podczas drugiej wojny światowej i zimnej wojny. Pochodząca z samochodu półgąsienicowego M2, nieco dłuższa M3 została w znacznym stopniu wyprodukowana, z około 15 000 egzemplarzy i ponad 50.000 wyprodukowanych wariantów pochodnych (z których większość była tymczasowymi projektami).