Search on this blog

czwartek, 26 kwietnia 2018

Bolt Action USA M18 Hellcat tank destroyer Level 2

The M18 Hellcat was an American tank destroyer of World War II, used in the Italian, European, and Pacific theatres, and in the Korean War. It was the fastest U.S. tracked armored vehicle. The Hellcat was the most effective U.S. tank destroyer of World War II. It had a higher kill to loss ratio than any tank or tank destroyer fielded by U.S. forces in World War II.

M18 Hellcat był amerykańskim niszczycielem czołgów II Wojny Światowej, używanym w włoskich, europejskich i pacyficznych oraz w wojnie koreańskiej. Hellcat był najskuteczniejszym amerykańskim niszczycielem czołgów II wojny światowej. Miał wyższy współczynnik zabijania względem straty niż jakikolwiek czołg lub niszczyciel czołgów użyty przez siły amerykańskie w czasie II wojny światowej.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

High Elves Ellyrian Reaver Warhammer 9th Age Level 1+

Hello everyone today I will show Ellyrian Reavers from the HE army, probably some are wondering why they are in green colors? Because the customer models will use as an alternative to the forest elf army and I received such guidance. I hope that you will like it in such a color.

Witam wszystkich dziś pokaże Ellyrian Reavers z armii HE, pewnie niektórzy zastanawiają się czemu są w kolorach zieleni? Ponieważ klient modele będzie używał jako alternatywa do armii leśnych elfów i takie otrzymałem wytyczne. Mam nadzieje że w takiej kolorystyce będą się wam podobać.


sobota, 21 kwietnia 2018

How I magnetize Adeptus Mechanicus Ironstrider Ballistarius

Today I will show how I magnetized Ironstrider Ballistarius, it was not easy so I made a movie because it may be useful for someone I invite to watch.

Dziś pokaże jak za magnesowałem Ironstrider Ballistarius, nie było to łatwe dlatego zrobiłem filmik bo może się komuś przyda zapraszam do oglądania.

środa, 18 kwietnia 2018

Bolt Action German Tiger Level 2


The Tiger I is a German heavy tank of World War II deployed from 1942 in Africa and Europe, usually in independent heavy tank battalions. The Tiger I gave the Wehrmacht its first armoured fighting vehicle that mounted the 8.8 cm KwK 36 gun. 1,347 were built between August 1942 and August 1944. After August 1944, production of the Tiger I was phased out in favour of the Tiger II.

Tiger I to niemiecki czołg ciężki II wojny światowej rozmieszczony od 1942 r. w Afryce i Europie, zwykle w niezależnych batalionach czołgów ciężkich. Tiger I podarował Wehrmachtowi swój pierwszy opancerzony pojazd bojowy, który zamontował działo 8,8 cm KwK 36. 1,337 zbudowano między sierpniem 1942 r. A sierpniem 1944 r. Po sierpniu 1944 r. Produkcja tygrysa I została wycofana na rzecz Tygrysa II.


niedziela, 15 kwietnia 2018

Warhammer 40k Belisarius Cawl Ryza Scheme Level 2

Ryza
Hello everyone, today I will show you a finished model of Belisarius Cawl one of the ruling lords of the Priesthood of Mars. A very demanding model for painting, painted in the schematic of the ryza, On the base I used a special paint Martian Ironearth with which I got the effect of the cracked earth, I invite you!


Witam wszystkich dziś pokażę skończony model Belisariusa Cawla jednego z panujących władców kapłaństwa Marsa. Bardzo wymagający model do malowania pomalowany w schemacie ryzy, na podstawce użyłem specjalnej farby Martian Ironearth za pomocą której uzyskałem efekt popękanej ziemi, sami zobaczcie zapraszam!