Search on this blog

sobota, 30 grudnia 2017

Warhammer 40k Razorback Rhino Ultramarines Full Magnetized Level3

Hello everyone, after the Christmas today I will show armored vehicle and it is Razorback used by Space Marines and more with the option of full magnetization of weapons and hatches, this vehicle was developed on the basis of the Rhino transporter Although the design resembles a Whirlwind however, based entirely on Rhino, and by the way I wanted to wish each of you a happy new year 2018 !!!

Witam wszystkich po świętach dziś pokaże opancerzony pojazd a jest nim Razorback używany przez Space Marines i nie tylko z opcją pełnego magnesowania broni i włazów, pojazd ten został opracowany na podstawie transportera Rhino choć konstrukcja wyglądem przypominająca Whirlwinda jednakże oparta wa całości na Rhino, a przy okazji chciałem każdemu z was życzyć szczęśliwego nowego roku 2018!!!

sobota, 23 grudnia 2017

Merry Christmas

This Christmas may Santa Claus get you lots and lots of gifts. May all those gifts be just want you always wanted. May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Have a Blessed Christmas. Greetings MPS Team.Życzę Ci, aby Święty Mikołaj przyniósł Ci wiele prezentów. Niech każdy z nich będzie czymś, o czym zawsze marzyłeś / aś. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia. Życzę Ci błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Pozdrowienia Zespół MPS.

czwartek, 21 grudnia 2017

Bolt Action USA M3 Lee Medium Tank Level 2

The M3 Lee, officially Medium Tank, M3, was an American medium tank used during World War II. In Britain, the tank was called by two names based on the turret configuration and crew size. Tanks employing US pattern turrets were called the "Lee", named after Confederate general Robert E. Lee. Variants using British pattern turrets were known as "Grant," named after Union general Ulysses S. Grant.M3 Lee, oficjalnie średni czołg, M3, był amerykańskim czołgiem średnim używanym podczas II wojny światowej. W Wielkiej Brytanii czołg został nazwany dwiema nazwami na podstawie konfiguracji wieży i wielkości załogi. Czołgi wykorzystujące wieżyczki w stylu amerykańskim nazywane były "Lee", nazwane na cześć generała konfederatów Roberta E. Lee. Warianty z wykorzystaniem brytyjskich wieżyczek były znane jako "Grant", nazwane na cześć generała Unii Ulyssesa S. Granta.

niedziela, 17 grudnia 2017

Studio Update #12

Another very busy time and so it means that I invite to today's update in which will show what projects we have finished and what we will do next and in it you will see:

-Bolt Action Army USA
-Belisarius Cawl WH 40K
-Kastelan Robots WH40K
-Two German tanks to Bolt Action


Kolejny bardzo pracowity okres a więc to oznacza ze zapraszam na dzisiejszy update w którym pokaże jakie projekty skończyliśmy i co kolejne będziemy robić a w nim zobaczycie:

-Armie Bolt Action USA
-Belisarius Cawl WH 40K
-Kastelan Robots WH 40K
-Dwa czołgi niemieckie do Bolt Action

niedziela, 3 grudnia 2017

Italian Navy Battleship RN Littorio 1941

Hello everyone in this beautiful Sunday I will show today Italian battleship Littorio type in 1: 700 scale produced by Trumpeter, I will also show what the assembly model looked like,  how I made camouflage and bit of history I invite.


Witam wszystkich w tą piękną niedzielę dziś pokaże włoskiego pancernika typu Littorio w skali 1:700 wyprodukowanego przez firmę Trumpeter, pokażę również jak wyglądał model złożony,  jak robiłem kamuflaż i trochę historii zapraszam. 

piątek, 24 listopada 2017

Dark Angels Redemptor Dreadnought Level 2

Hello everyone and invite to watch the deadly machine which games-workshop recently released and it is Redemptor Dreadnought. Painted to order in Dark Angels colors with little red. The model is very nice to paint and I hope that in the future I will paint it again in other color schemes and different assemblies.

Witam wszystkich i zapraszam do oglądania śmiercionośnej maszyny którą games-workshop niedawno wypuściło a jest nią Redemptor Dreadnought. Pomalowany na zamówienie w barwach Dark Angels z małym dodatkiem czerwieni. Model bardzo przyjemnie do malowania i mam nadzieję że w przyszłości jeszcze nie raz będę go malował w innych schemacie barw i innym złożeniu.


czwartek, 16 listopada 2017

High Elves Sisters of Avelorn Level 1+

It's time for another HE unit and it is the Sisters of Avelorn with burning bows. The tufts of grass I used are from Paint-Forge company, Very professionally made, they add an unusual charm to the models. This company has a large choice the tufts of grass on different colors and heights and you can see their catalog here.


Dziś pora na kolejną jednostkę do armii HE a jest nią Sisters of Avelorn z płonącymi łukami. Kępki trawy jakie zastosowałem pochodzą z firmy Paint-Forge, bardzo profesjonalnie wykonane, dodają niezwykłego uroku modelom. Firma ta posiada bardzo duży wybór kępek trawy o różnej kolorystyce i wysokości a ich katalog możecie zobaczyć tu

środa, 8 listopada 2017

Space Marines Comics Painting

It's time to show another unit of the so-called comic painting and before I painted the Devastator Squad in the same style and you can see them here. I invite you.Dziś pora na pokazanie kolejnego oddziału z tak zwanego komiksowego malowania a wcześniej malowałem Devastator Squad w takim samym stylu a możecie zobaczyć ich tu. Zapraszam.środa, 1 listopada 2017

Kairos Fateweaver Daemons of Chaos Level 3

warhammer
Recently I had the pleasure of painting an unusual model to the demons army Kairos Fateweaver's  also known as Oracle of Tzeentch. The two-headed, most powerful great demon of change who is blessed by the god Tzeentch and possesses all his knowledge.

Ostatnio miałem wielką przyjemność pomalować niezwykły model do armii demonów Kairosa Fateweavera zwanego również jako Oracle of Tzeentch. Dwugłowy, najpotężniejszy wielki demon zmiany który jest pobłogosławiony przez samego boga Tzeentcha oraz posiada jego całą wiedzę. 

sobota, 28 października 2017

Space Marine Devastator Squad Comics Painting

Today I will show so called by my client Comic painting Devastator Squad. The customer has determined exactly what colors are to be applied so if you were wondering about the base blue it is the color of Teclis Blue. After finishing the project I think that painting is a pleasant sight to the eye and you what do you think?


Dziś pokaże tak zwane przez mojego klienta Komiksowe malowanie Devastator Squad. Klient dokładnie określił jakie kolory mają być nałożone więc gdybyście się zastanawiali nad bazowym niebieskim to jest kolor Teclis Blue. Po skończonym projekcie uważam że takie malowanie to przyjemny widok dla oka a wy jak uważacie?

niedziela, 22 października 2017

High Elves Swordmasters Level 1+

swordmasters
The first unit of the HE army that I wanted to show is the Swordmasters, probably some people are wondering why they are in green colors? Because the customer models will use as an alternative to the forest elf army and I received such guidance. I hope you will like this color.


Pierwszą jednostkę z armii HE jaką chciałem pokazać to Swordmasters, pewnie niektórzy zastanawiają się czemu są w kolorach zieleni? Ponieważ klient modele będzie używał jako alternatywa do armii leśnych elfów i takie otrzymałem wytyczne. Mam nadzieje że w takiej kolorystyce będą się wam podobać.

czwartek, 19 października 2017

Studio Update #11

Hello everyone after a small absence due to a very large number of works. Today I will show what I have painted for the last time and soon I will post works in separate posts to be more visible to everyone. It was a hard time, but I'm glad I can show you the effects of my work.


Witam wszystkich po niewielkiej nieobecności spowodowanej bardzo dużą ilością prac. Dziś pokażę to co przez ostatni czas pomalowałem a już wkrótce wstawię prace w osobnych postach aby były lepiej widoczne dla każdego. To był ciężki czas ale cieszę się że już mogę wam pokazać efekty mojej pracy.

piątek, 8 września 2017

Panzer IV Ausf. H. Level 2

Bolt action
The Panzerkampfwagen IV (PzKpfw IV), commonly known as the Panzer IV, was a German medium tank developed in the late 1930s and used extensively during the Second World War. Its ordnance inventory designation was Sd.Kfz. 161.

Panzerkampfwagen IV (PzKpfw IV), powszechnie znany jako Panzer IV, był niemieckim czołgiem średnim produkowanym pod koniec lat trzydziestych XX wieku i szeroko stosowany w czasie II wojny światowej. na jego podstawie stworzono Sd.Kfz. 161.

YouTube

niedziela, 3 września 2017

Bretonnian Grail Knights

warhammer


Hi, today I will show you the finished Grail Knights who gained a lot of playability in the 9th Age as seen by ordering two divisions, and my first pictures on the background made available by Anolecrab on the blog kryptakrolow.blogspot.com.

Witam dziś pokaże skończonych Grail Knights którzy zyskali dużo na grywalności w 9th Age co widać po zamówieniu na dwa oddziały, oraz moje pierwsze zdjęcia na tłach udostępnionych przez Anolecrab na ramach bloga kryptakrolow.blogspot.com

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

German Puma Sd.Kfz 234 Level 2

bolt action
A series of German 8-wheel, heavy armored cars produced between 1943-1945. The car had an air-cooled Tatra 103 diesel engine. Only 510 cars of this series were produced. On the road reached high speeds and in the field were a little worse than crawler vehicles.

Seria niemieckich 8-kołowych, ciężkich samochodów pancernych produkowanych w latach 1943-1945. Samochód posiadał silnik wysokoprężny typu Tatra 103 chłodzony powietrzem. Wyprodukowano zaledwie 510 samochodów tej serii. Na drodze mogły osiągać duże prędkości a w terenie radziły sobie niewiele gorzej niż pojazdy gąsienicowe.

piątek, 18 sierpnia 2017

Demigryph Knights Age of Sigmar Level 3

Demigryphs are majestic elite mounts that can tear the armor and body of your opponents with sharp claws and beaks. They are a type of monster cavalry, which impresses with powerful lion muscles. Powerful, dignified and deadly dangerous. In duet with the best knights of the whole empire, they are a force to be reckoned with. Previously, I had the pleasure of painting Knightly Orders and you can see them here.

Demigryfy to majestatyczne elitarne wierzchowce bojowe, które potrafią rozszarpywać zbroje i ciała przeciwników swoimi ostrymi jak brzytwa szponami i dziobami. Są one swojego rodzaju kawalerią potworów, która imponuje potężnym lwim umięśnieniem. Potężne, dostojne, a do tego śmiertelnie niebezpieczne. W duecie z najlepszymi rycerzami całego Imperium stanowią siłę, z którą trzeba się liczyć. Wcześniej miałem przyjemność malować Knightly Orders a możecie zobaczyć ich tu.

niedziela, 6 sierpnia 2017

German Sturmhaubitze 42 Level2

Bolt action
Since the beginning of production in 1943 Sturmaubitze 42 was introduced into the armament of German troops as a full-scale assault squadron, next to the Sturmgeschütz III, armed with a 75 mm long-gun cannon. StuH 42 was not used in allied Third Reich troops.

Od momentu rozpoczęcia produkcji w 1943 Sturmaubitze 42 była wprowadzana do uzbrojenia wojsk niemieckich jako etatowe wyposażenie dywizjonów dział szturmowych, obok Sturmgeschütz III uzbrojonych w długolufową armatę kal. 75 mm. StuH 42 nie były używane w wojskach państw sprzymierzonych z III Rzeszą.

środa, 26 lipca 2017

Feudal Knight-Errant Standardbearer Level 2

Today I will show a finished Errant Standardbearer from Gamezone Miniatures. Full metal model with lots of fantastic details, particularly the banner on which I tempted to use Nihilakh Oxide paint by which I got the effect of the magic banner, It will be a great fit as an alternative model to the Kingdom of Equitaine in 9Th Age.


Dziś pokaże skończony model Errant Standardbearer z firmy Gamezone Miniatures. Model cały metalowy z dużą ilością fantastycznych szczegółów, szczególnie zwraca na siebie uwagę sztandar na którym pokusiłem się użyć farbki Nihilakh Oxide za pomocą której uzyskałem efekt magicznego sztandaru, będzie świetnie pasował jako alternatywny model do Kingdom of Equitaine w 9Th Age.

czwartek, 20 lipca 2017

British Infantry Level 1+


British Infantry finished, It will be used as addition to the Red Devils which had already painted and you can see them here. The colors I used for painting are specially designed for English Infantry.

Brytyjska piechota skończona, będzie używana jako dodatek do Red Devils których malowałem już wcześniej a możecie zobaczyć ich tu. Kolory które użyłem do malowania są specjalnie przeznaczone do piechoty Angielskiej.

środa, 12 lipca 2017

Varghulf Conversion 9th Age - Model 2 of 2 Level 2

Conversion done for the needs of 9th Age, The model comes from Forge World. The sword was captured in the battle of chaos from this Lord, The rocks that are added to the base come from a set from the Terrorgheist which I have already painted before, and you can see it hereThe color used for the bloody appearance is Blood For The Blood God but remember to use it only after the varnishing the model, this is the second conversion of the Varghulf model and the first one you can see here.Konwersja wykonana na potrzeby 9th Age, model pochodzi z firmy Forge World. Miecz został zdobyty w bitwie z chaosem od tego właśnie Pana, skałki które są dodane na podstawce pochodzą z zestawu od Terrorgheista którego już malowałem wcześniej a możecie zobaczyć go tu. Farba użyta do krwistego wyglądu to Blood For The Blood God ale pamiętajcie że najlepiej jej użyć dopiero po lakierowaniu modelu, to jest druga konwersja modelu Varghulfa a pierwszą możecie zobaczyć tu.


środa, 5 lipca 2017

British Churchill MkVII Level 2

This version had a wider hull, much thicker armor, and was armed with a 75 mm cannon. Also known as Heavy Churchill, he joined the Army during the Battle of Normandy, and in 1945 his official designation was changed to A42. Including version XIII produced 1600 copies.

Ta wersja posiadała szerszy kadłub, znacznie pogrubione opancerzenie oraz uzbrojona była w armatę 75 mm. Znany także jako Heavy Churchill, wszedł na wyposażenie armii podczas bitwy o Normandię, w 1945 zmieniono jego oficjalne oznaczenie na A42. Łącznie z wersją XIII wyprodukowano 1600 egzemplarzy.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Bretonnian Green Knight Warhammer Level 2


Dziś pokaże następnego skończonego bretońskiego herosa nad którym się sporo napracowałem, mam nadzieje że wam się będzie podobał. Model ma świetną pozę w porównaniu do dwóch ostatnich modeli lordów Bretońskich jakich malowałem a możecie zobaczyć ich tu i tu.

Today I will show the next Finished Bretonnian hero over which I worked a lot, I hope you will like it. The model has a great pose in comparison to the last two models of Brittany lords I painted and you can see them here and here.


środa, 21 czerwca 2017

British Universal Carrier Bolt Action Level 2

Pojazd był powszechnie używany przez brytyjskie siły zbrojne podczas II wojny światowej. Universal Carrier zazwyczaj służyły do przewozu personelu i sprzętu, głównie broni lub platform karabinów maszynowych.  Z około 113 000 zbudowanymi do 1960 roku w Wielkiej Brytanii i za granicą, był najbardziej produkowanym opancerzonym pojazdem bojowym w historii.

The vehicle was used widely by British Commonwealth forces during the Second World War. Universal Carriers were usually used for transporting personnel and equipment, mostly support weapons, or as machine gun platforms. With some 113,000 built by 1960 in the United Kingdom and abroad, it is the most produced armoured fighting vehicle in history.

czwartek, 15 czerwca 2017

Varghulf Conversion 9th Age - Model 1 of 2

Konwersja wykonana na potrzeby 9th Age, model pochodzi z firmy Forge World. Miecz został zdobyty w bitwie z chaosem od tego właśnie Pana, skałki które są dodane na podstawce pochodzą z zestawu od Terrorgheista którego już malowałem wcześniej a możecie zobaczyć go tu. Myślę że będzie dobrze się prezentował na polu bitwy przez swój klimatyczny wygląd krwiożerczego wampira.

Conversion done for the needs of 9th Age, The model comes from Forge World. The sword was captured in the battle of chaos from this Lord, The rocks that are added to the base come from a set from the Terrorgheist which I have already painted before, and you can see it here. I think it will be well presented on the battlefield by its atmospheric look of bloodthirsty vampire.

sobota, 10 czerwca 2017

Studio Update #10

In today`s Update:
-Bretonnian Damles of the Lady Almost - finished
-Feudal Knight-Errant Standardbearer - Almost finished
-Universal Carrier - Almost finished
-British Churchill - Almost finished
-Sturmhaubitze 42 - assembling
-Panzer IV Ausf - assembling
-Puma Sd.Kfz 234 - assembling

czwartek, 8 czerwca 2017

Mengil Manhide's Manflayers


Jakiś czas temu miałem przyjemność malować Mengil Manhide's Manflayers które ostatnio widziałem na stole w szóstej edycji Warhammera, ten oddział znajdował sie w dogs of war. 
Na pierwszy rzut oka wszytko było super, ładne modele przyjemne dla oka, przecież to są tylko ciemne elfiki. ale jak przyjrzeć się lepiej na te modele to okazuje się że mają płaszcze i sztandar z ludzkiej skóry więc można powiedzieć że to nie są tylko zwykłe ciemne elfy tylko prawdziwi mordercy żądni krwi, oddział śmierci.

Więcej zdjęć czytaj więcej.


Some time ago I had the pleasure of painting Mengil Manhide's Manflayers which last I seen on the table in the sixth edition of Warhammer, this unit was in the dogs of war.
At first glance, all was great, nice models pleasing to the eye, these are just dark elves. But as you look more closely at these models, It turns out that they have coats and a banner of human skin so you can say that they are not just dark elves but true bloodthirsty killers, a death squad.

More photos read more.


niedziela, 4 czerwca 2017

Studio Update #9

In today`s Update:
-Feudal Knight-Errant Standardbearer VIP
-British Infantry VIP
-Universal Carrier VIP
-British Churchill MkVII VIP
-Mengil Manhide's Manflayers finish
-Bretonnian Damles of the Lady VIP
-Men at Arms fillers Finish
-Small painting test WH40k

poniedziałek, 29 maja 2017

New offer and great promotion!!!!

Our company has just extendeed its offers! We now offer home made model bases made out of high quality resin material which are fully filled from the bottom side as well. They are more stable and harder to break than original bases from various worldwide companies. We always give our customers great values for money. If you decide to buy our painting services and do not have the required or are simply missing model bases you will get them for free for the models you have ordered to be painted, even if they were to be scenic bases!!!!If you decide to order our painting services, scenic bases are for free!!!!

Ruined Base

170mm X 105mm Large Oval Ruined Base for Warhammer 40k Imperial Knight - 6,5$ 1 piece

piątek, 26 maja 2017

Bretonnian Lord with Lance


Tyle czasu minęło a on dopiero teraz wpadł w moje ręce. Przedstawiam Bretońskiego lorda ze smoczą lancą. Mam wrażenie że jest to dość rzadki model ponieważ czasami gram na turniejach i mam trochę Bretońskich kolegów ale jakoś nigdy nie widziałem tego modelu na stole. Pomalowany został w stylu "retro" i zabezpieczony lekko świecącym lakierem, jak wam się podoba? Taki styl malowania będę testował jeszcze ponieważ uważam że niektórym modelom taki styl po prostu pasuje, jestem w trakcie zbierania starych metalowych modeli więc na pewno coś jeszcze zmaluje w przyszłości w takim właśnie stylu, więc obserwujcie etykietę "Oldhammer Painting".Niedawno malowałem Bretońskich bohaterów na piechotę z firmy Norba Miniatures których możecie zobaczyć tu. Wiecej zdjęc czytaj więcej.So much time has passed and he finally fell into my hands. I present the Bretonian lord with a dragon lance. 
I have the impression that this is a rather rare model Because sometimes I play tournaments and I have some Breton friends But somehow I've never seen this model on the table.
It was painted in retro style and protected with a slightly glowing varnish, how do you like it?
This style of painting I will test yet Because I think that some models just fits this style, I am in the process of collecting old metal models so there will definitely be something more in the future in this style, so watch the etiquette "Oldhammer Painting".
I recently painted Brittany heroes on foot from Norba Miniatures you can see here
More pictures read more.poniedziałek, 22 maja 2017

King Louen LeoncoeurBretoński Lord pomalowany w innym stylu, kto zgadnie jakiej prowincji to są barwy?
Pamiętam czasy jak wchodziła 6 edycyjna armia Bretonii, od razu kupiłem podręcznik i grałem na samych podstawkach bo bardzo chciałem przetestować nową armie, armia posiadała świetny klimat, fajne opisy rodów, historie, jak się nie mylę to chyba to był pierwszy kolorowy podręcznik do Warhammera. Nigdy nie zapomnę pierwszego zwycięstwa bo jakoś tak łatwo się grało. 
Największe zaskoczenie to że zaprzestali produkowania takiej wspaniałej armii, choć lepiej pomyśleć że wszyscy poszli szukać świętego grala i kiedyś wrócą jeszcze silniejsi. 
W tym roku trochę spędziłem czasu nad malowaniem Bretonni a jedną z moich ulubionych prac możecie zobaczyć tuWięcej zdjęc i filmik czytaj więcej.  Bretonnian Lord painted in a different style, Who guess what province is that color?
I remember the times when the 6th edition of the Bretonnian army came in, I immediately bought the book and played only on the bases because I wanted to test a new army, The army had a great climate, cool descriptions of the families, stories, as I was not wrong it was probably the first colored armybook to Warhammer. I will never forget the first victory because somehow so easy to play. 
The large surprising was that they stopped producing such a great army, Although it is better to think that everyone go to seek the holy grail and someday they will return more stronger. 
This year I spent some time painting Bretonnians and one of my favorite jobs you can see here. More photos and videos read more.środa, 17 maja 2017

Sisters of AvelornModels made to the needs of 9th Age, At the request of the customer was made a banner and a musician who is not in the box, These elements borrowed from the elven spearman. Earlier I had contact with high elves, and exactly with the Dragon Princes of Caledor that can see hereMore photos and video read more.Modele wykonane na potrzeby 9th Age, Na życzenie klienta został zrobiony sztandar i muzyk którego nie ma w pudełku. zapożyczyłem te elementy z elfich włuczników. Wcześniej miałem już styczność w wysokimi elfami a dokładnie z Dragon Princes of Caledor które możenie zobaczyć tuWięcej zdjęć i filmik czytaj więcej.

piątek, 21 kwietnia 2017

Studio Update #8
In today's Update:

-Next Conversion Skin Wolf from Forge World  finished
-Red Devils Army from Warlord Games VIP
-15 Sisters of Avelorn finished 

wtorek, 18 kwietnia 2017

Studio Update #7In today's Update:

-Conversion Skin Wolf from Forge World finished
-Two Dark Elves Heroes VIP
-Red Devils Army from Warlord Games VIP
-Bretonnian Errants Knights almost finished
-Bretonnian Pegasus Knights finished
-Black Coach assembling
-My projects of Bases to WH 40k

poniedziałek, 27 lutego 2017

Studio Update #6

In today's Update:

-Light Cavalry 1450-1500 from Perry Miniatures VIP progress
-Breton Paladin from Norba Miniatures finish
-Breton Hero on foot from Norba Miniatures finish
-Duke on Pegasus from Norba Miniatures VIP "comparison scale"
-Conversion Skin Wolves from Forge World VIP progress