Search on this blog

wtorek, 15 maja 2018

German Army Bolt Action Level 1+, 2

Today I will show the finished German Army to Bolt Action. Opel on the right is from Rubicon Models and the rest from Warlord Games. The tufts of grass I used are from Paint-Forge company, Very professionally made, they add an unusual charm to the models. This company has a large choice the tufts of grass on different colors and heights and you can see their catalog here.


Dziś pokaże skończoną Niemiecką Armie do Bolt Action. Opel po prawej jest z firmy Rubicon Models a reszta z Warlord Games. Kępki trawy jakie zastosowałem pochodzą z firmy Paint-Forge, bardzo profesjonalnie wykonane, dodają niezwykłego uroku modelom. Firma ta posiada bardzo duży wybór kępek trawy o różnej kolorystyce i wysokości a ich katalog możecie zobaczyć tu

wtorek, 8 maja 2018

High Elves Skycutters Warhammer 9th Age Level 1+


Today is the time for the next unit for the HE army and it is Skycutter. Despite the strange look this flying chariot is very pleasantly to painted, has a simple but nice sculpture, I invite.


Dziś pora na kolejną jednostkę do armii HE a jest nią Skycutter. Mimo dziwnego wyglądu ten latający rydwan bardzo przyjemnie się malowało, posiada prostą lecz ładną rzeźbę sami zobaczcie zapraszam. 


wtorek, 1 maja 2018

Blood Angels Primaris Aggressors Warhammer 40k Level 2

Sanctum Imperialis
Hello everyone today I will show Blood Angels Primaris Aggressors and in the foreground Sanctum Imperialis which is still in progress. I must say that this models from GW is a very decent piece of plastic. Pleasant model for painting and assembling, is a lot of parts that can be used somehow in the future. I invite.


Witam wszystkich dziś pokaże Blood Angels Primaris Aggressors oraz na pierwszym planie Sanctum Imperialis które jest jeszcze w przygotowaniu. Muszę przyznać że te modele ze stajni GW to bardzo przyzwoity kawałek plastiku. Modele przyjemny do malowania i składania oraz zostaje dużo części, które można jakoś wykorzystać w przyszłości. Zapraszam.

czwartek, 26 kwietnia 2018

Bolt Action USA M18 Hellcat tank destroyer Level 2

The M18 Hellcat was an American tank destroyer of World War II, used in the Italian, European, and Pacific theatres, and in the Korean War. It was the fastest U.S. tracked armored vehicle. The Hellcat was the most effective U.S. tank destroyer of World War II. It had a higher kill to loss ratio than any tank or tank destroyer fielded by U.S. forces in World War II.

M18 Hellcat był amerykańskim niszczycielem czołgów II Wojny Światowej, używanym w włoskich, europejskich i pacyficznych oraz w wojnie koreańskiej. Hellcat był najskuteczniejszym amerykańskim niszczycielem czołgów II wojny światowej. Miał wyższy współczynnik zabijania względem straty niż jakikolwiek czołg lub niszczyciel czołgów użyty przez siły amerykańskie w czasie II wojny światowej.

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

High Elves Ellyrian Reaver Warhammer 9th Age Level 1+

Hello everyone today I will show Ellyrian Reavers from the HE army, probably some are wondering why they are in green colors? Because the customer models will use as an alternative to the forest elf army and I received such guidance. I hope that you will like it in such a color.

Witam wszystkich dziś pokaże Ellyrian Reavers z armii HE, pewnie niektórzy zastanawiają się czemu są w kolorach zieleni? Ponieważ klient modele będzie używał jako alternatywa do armii leśnych elfów i takie otrzymałem wytyczne. Mam nadzieje że w takiej kolorystyce będą się wam podobać.


sobota, 21 kwietnia 2018

How I magnetize Adeptus Mechanicus Ironstrider Ballistarius

Today I will show how I magnetized Ironstrider Ballistarius, it was not easy so I made a movie because it may be useful for someone I invite to watch.

Dziś pokaże jak za magnesowałem Ironstrider Ballistarius, nie było to łatwe dlatego zrobiłem filmik bo może się komuś przyda zapraszam do oglądania.

środa, 18 kwietnia 2018

Bolt Action German Tiger Level 2


The Tiger I is a German heavy tank of World War II deployed from 1942 in Africa and Europe, usually in independent heavy tank battalions. The Tiger I gave the Wehrmacht its first armoured fighting vehicle that mounted the 8.8 cm KwK 36 gun. 1,347 were built between August 1942 and August 1944. After August 1944, production of the Tiger I was phased out in favour of the Tiger II.

Tiger I to niemiecki czołg ciężki II wojny światowej rozmieszczony od 1942 r. w Afryce i Europie, zwykle w niezależnych batalionach czołgów ciężkich. Tiger I podarował Wehrmachtowi swój pierwszy opancerzony pojazd bojowy, który zamontował działo 8,8 cm KwK 36. 1,337 zbudowano między sierpniem 1942 r. A sierpniem 1944 r. Po sierpniu 1944 r. Produkcja tygrysa I została wycofana na rzecz Tygrysa II.