Search on this blog

sobota, 31 marca 2018

Bolt Action GERMAN PANTHER Level 2

The Panther was intended to counter the Soviet T-34 and to replace the Panzer III and Panzer IV. Nevertheless, it served alongside the Panzer IV and the heavier Tiger I until the end of the war. It is considered one of the best tanks of World War II for its excellent firepower and protection, although its reliability was less impressive.

Pantera miała na celu odparcie sowieckiego T-34 i zastąpienie Panzer III i Panzer IV. Mimo to służył on do końca wojny wraz z Panzer IV i cięższym Tiger I. Uważany jest za jeden z najlepszych czołgów II Wojny Światowej ze względu na doskonałą siłę rażenia i ochronę, choć jego niezawodność była mniej imponująca.

poniedziałek, 26 marca 2018

Adeptus Mechanicus Onager Dunecrawler Warhammer 40k Level 2

Skitarii
In today's post I will show the combat walker Adeptus Mechanicus painted in army climates. On the base I used a special paint Martian Ironearth with which I got the effect of the cracked earth, I invite you!


W dzisiejszym poście pokaże walkera bojowego Adeptus Mechanicus pomalowanego w klimatach armii. Na podstawce użyłem specjalnej farby Martian Ironearth za pomocą której uzyskałem efekt popękanej ziemi, sami zobaczcie zapraszam!


piątek, 16 marca 2018

Two Bolt Action USA M4 Sherman medium tank Level 2

The M4 Sherman, officially Medium Tank, M4, was the most widely used medium tank by the United States and Western Allies in World War II. The M4 Sherman proved to be reliable, relatively cheap to produce, and available in great numbers. The tank was named by the British for the American Civil War General William Tecumseh Sherman.

M4 Sherman, oficjalnie czołg średni, M4, był najczęściej używanym czołgiem średnim ze Stanów Zjednoczonych i zachodnich sojuszników w czasie II wojny światowej. M4 Sherman okazał się niezawodny, stosunkowo tani w produkcji i dostępny w ogromnej liczbie. Czołg został nazwany przez Brytyjczyków amerykańskim generałem wojny secesyjnej Williamem Tecumsehem Shermanem.